Khẳng định Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là có cơ sở khoa học

Bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Song, chúng không bác bỏ được cơ sở khoa học của việc Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhằm bác bỏ vai trò của Đảng, các thế lực thù địch đã trích dẫn một số câu nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, như câu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn

Đọc thêm

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Gần đây tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự-an toàn xã hội… Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, nhận diện rõ vấn đề này một cách kịp thời và đưa ra phương pháp đấu tranh, phòng

Đọc thêm