GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH PHÚ YÊN – GÓP PHẦN ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Bản sắc văn hóa dân tộc là tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất đến truyền thống, phong tục, tập quán, lối suy nghĩ, lối ứng xử và hoạt động lao động. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu khách quan và là khuynh hướng phát triển tất yếu của nhân loại. 1- Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

Đọc thêm