Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về tư tưởng, lý luận

Hiện nay, các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn đang đẩy mạnh cấu kết, lợi dụng internet để tung tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Có thể khẳng định sự tác động của các thế lực phản động, thù địch qua bộ máy truyền thông qui mô lớn và khá bài bản, có chiến lược cụ thể, đã tác động không tốt đến tâm tư, tình cảm và lòng tin của không ít người dân, trong đó có cả những đảng viên.

Để xử lý những thông tin sai lệch, xuyên tạc về tư tưởng, lý luận, một mình ngành truyền thông không thể làm được. Bản chất xã hội của truyền thông là hoạt động thông tin giao giếp xã hội, nó có khả năng liên kết xã hội và can thiệp xã hội. Nhiệm vụ của truyền thông là thông tin chính xác, khách quan, trung thực, đa dạng, nhiều chiều cho công chúng và mọi sự kiện hệ trọng tự nhiên và xã hội (đương nhiên, cần hiểu ở đây là truyền thông có trách nhiệm, truyền thông chính thống, không nói mạng xã hội). Bởi thế, nếu nhà nước quản lý xã hội kém, quản lý kinh tế kém, thì truyền thông càng khó hạn chế đến mức thấp nhất các cớ bôi xấu Đảng ta, Nhà nước, chế độ ta.

Để xử lý những thông tin sai lệch về tư tưởng, lý luận, cần cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cụ thể là:

1) Đảng phải giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

2) Đảng phải đẩy mạnh đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng cho được bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; mọi hoạt động của Đảng đều hướng về dân, vì dân; mở rộng dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức chính trị – xã hội, tăng cường niền tin của các tầng lớp xã hội đối với Đảng và nhà nước.

3) Quản lý, phát triển kinh tế phải hiệu quả và bền vững để bảo đảm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Coi trọng kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, an ninh xã hội, thực hiện công bằng và dân chủ.

4) Thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại đúng đắn, tạo môi trường ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

5) Tập trung đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền lợi của công dân trong bộ máy nhà nước.

6) Đoàn kết nhân dân, giữa các tôn giáo, không để xẩy ra các vấn đề phức tạp, xung đột xã hội để các thế lực thù địch lợi dụng nói xấu chế độ ta.

7) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng lối sống theo hiến pháp và pháp luật, lối ứng xử văn minh ở mọi nơi, mọi lúc.

8) Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, đủ khả năng đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc tổ quốc, an ninh quốc gia trong mọi tình huống.

9) Cơ quan báo chí là lực lượng có vai trò trực tiếp, quan trọng trong việc nhận diện nguồn gốc và xử lý thông tin sai lệch về tư tưởng,  lý luận, cần phải được quản lý chặt chẽ, “kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước”.

Trong thời đại internet, mạng xã hội phát triển, mọi người dân đều có thể là một “nhà báo”, là một kênh truyền hình nên với tri thức, nhận thức, hiểu biết có hạn, họ có thể trở thành người đưa tin thiếu trách nhiệm, sai lệch, một chiều, từ đó người dùng mạng xã hội đa số nhận thức khá hạn chế lại tin và phát tán tiếp. Một thực tế là hiện nay người dân có thói quen bỏ đọc báo, xem tivi, thời gian chủ yếu để coi tin tức lại từ chiếc điện thoại nên dẫn đến lẫn lộn giữa tin tức báo chí và tin tức từ mạng xã hội. Trong khi một số cơ quan báo chí chính thống, chủ yếu là báo điện tử, lại chạy theo số câu viu, lá cải hóa các tin tức gây nên sự rối loạn thông tin, tầm thương hóa tin tức trên báo chí là hiện tượng đáng báo động.

Vì vậy, để các cơ quan báo chí nói riêng, báo chí xuất bản, thông tin truyên truyền nói chung hoàn thành vai trò, sứ mệnh vẻ vang của mình, thì mọi người phải chú ý tự nâng cao trình độ mọi mặt để “bút sáng, lòng trong”, có thể nhận diện được chủ thể, nguồn gốc của thông tin sai lệch, xuyên tạc để phân tích, phản biện một cách  thuyết phục. Đối với những người làm quản lý, phải nhanh nhạy, chủ động trong truyền thông một cách chuyên nghiệp, có kế hoạch để giúp công chúng hiểu đúng sự thật, từ đó có thái độ cảnh giác với các thông tin trên mạng xã hội và hiểu rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của kẻ thù.

(ST)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.