Chủ nghĩa Mác – Lênin liệu đã lỗi thời?

Thế giới ngày nay biến động vô cùng phức tạp, khoa học – công nghệ với những bước phát triển nhảy vọt đã làm thay đổi nhận thức nhiều giá trị lịch sử, đòi hỏi bất luận ở trong nước hay quốc tế đều phải tìm câu trả lời xác đáng cả về lý luận và thực tiễn để tự chuẩn bị cho mình về chính trị. Trong bối cảnh như vậy, các chính đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng luôn phải đứng trước

Đọc thêm