người dân cần cảnh giác, tránh mắc mưu bọn phản động

Với ý đồ tổ chức, phát triển lực lượng để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, các đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Cùng với các hoạt động khủng bố, phá hoại là việc tuyên truyền, phá hoại về tư tưởng. Những chương trình mị dân được đưa ra nhằm khiến những người nhẹ dạ cả tin bị lôi kéo… Đây là hoạt động rất nguy hiểm, đòi hỏi mỗi người dân phải

Đọc thêm