Tạo đột phá trong phát triển văn hóa: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước (tiếp theo và hết)

Những công trình văn hóa tầm cỡ, hiện đại, chuyên nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng của cộng đồng mà còn góp phần tạo nên những biểu tượng, thương hiệu văn hóa quốc gia, vươn tầm quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cũng như góp phần xác lập vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Hiện

Đọc thêm

Tiếp dân, không thể qua loa, hình thức

Trong công tác quản lý nhà nước nói chung, việc tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cấp là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp công dân là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đã được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật. Luật Tiếp công dân quy định, người đứng đầu cơ quan (cấp

Đọc thêm