THỜ Ơ CHÍNH TRỊ – CĂN BỆNH HẾT SỨC NGUY HIỂM

Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Tuy nhiên, “Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… chưa nêu cao ý thức trách nhiệm trước tổ

Đọc thêm

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG

Các tổ chức phản động với mục tiêu chống phá Việt Nam tới cùng, đã luôn tìm mọi cách, không từ một thủ đoạn nào để tuyên truyền chống phá, nói xấu, xuyên tạc tình hình đất nước, làm cho người dân thiếu niềm tin vào chính quyền, từ đó phục vụ các mưu đồ lật đổ, “phục quốc” của chúng. Nổi lên là tổ chức phản động Việt Tân ở Mỹ. Tổ chức phản động này thường xuyên phát động các chiến dịch truyền thông trên không gian mạng

Đọc thêm