CẦN XỬ LÝ NHỮNG XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ngành xuất bản là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đúng như vậy, hơn 70 năm hình thành và phát triển, ngành xuất bản đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người

Đọc thêm