CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong thời đại của công nghệ thông tin và Internet, không gian mạng đã trở thành một phương tiện truyền thông vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là một thử thách lớn cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Vì vậy, đây là một nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng hơn bao giờ hết. Không gian mạng đã và đang trở thành như là một công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch,

Đọc thêm