Chữa “bệnh” xu nịnh là việc làm cấp thiết hiện nay

Xu nịnh là hành vi khen không đúng hoặc khen quá lời để làm đẹp lòng nhau, nhằm mục đích cầu lợi cho cá nhân. Căn bệnh xu nịnh đã có từ xa xưa và trở thành căn bệnh trầm kha, gây những hậu quả khôn lường cho xã hội. Xu nịnh là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuy xu nịnh không phải một hành vi vi phạm pháp luật, không có chế

Đọc thêm

Ngăn ngừa suy thoái từ lối sống sính ngoại, bài nội

Sự việc một trường quốc tế ở phía Nam cho học sinh đọc tài liệu tham khảo bằng truyện khiêu dâm đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Hồi chuông báo động về tình trạng lệch chuẩn trong giáo dục có yếu tố quốc tế lại tiếp tục được gióng lên. Trên thực tế, tư duy và lối sống kiểu sính ngoại, bài nội đã gây ra nhiều hệ lụy, nhưng không phải ai cũng nhận ra… Xin kể chuyện này… 17 năm trước, khi vừa chuyển công

Đọc thêm

PHÚ YÊN: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC GẮN VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là thông qua việc quán triệt, học

Đọc thêm

“Góp gió thành bão” từ những việc thiết thực, cụ thể

Trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện nay có nhiều cấp độ, phương thức đa dạng, phong phú. Để góp phần tạo nên sức mạnh tổng lực của toàn xã hội, nếu mỗi cán bộ, đảng viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên quán triệt, tích cực có những đóng góp thiết thực, cụ thể, sẽ thật sự “góp gió thành bão”, tạo sức mạnh giúp đập tan mọi âm mưu, thủ

Đọc thêm

Ổn định chính trị – Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đánh giá của quốc tế về các yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam thì ổn định chính trị luôn là yếu tố hàng đầu.   Điều kiện

Đọc thêm

“Lấy dân làm gốc” – nguyên tắc nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa dân chủ, tiến bộ, văn minh là mong muốn, khát vọng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu, khát vọng đó, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định cần phải dựa vào dân, “lấy dân làm gốc”, bởi lẽ nhân dân chính là lực lượng to lớn, là chủ thể quan trọng quyết định mọi sự thành công hay thất bại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển

Đọc thêm

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, nhiều trang mạng như Trung tâm Asia, Chantroimoi media, Danlambao, Tiếng Dân News… thường xuyên đăng tải các

Đọc thêm

Trị bệnh giáo điều của cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Cán bộ, đảng viên là hạt nhân xây dựng tổ chức cơ sở đảng, là cầu nối giữa Ðảng với nhân dân; thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chất lượng của cán bộ, đảng viên cơ sở nói chung, năng lực quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở,

Đọc thêm

BẢO VỆ ĐẢNG TỪ BÊN TRONG QUA NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG “LẬT MẶT”, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang thực sự trở thành một trong những nguy cơ, thách thức hàng đầu đối với sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hiện tượng này diễn ra trên nhiều phương diện, nảy sinh ở những cán bộ, đảng viên, quần chúng và cũng có thể nảy sinh từ những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ ở các cấp. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII đã chỉ ra

Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Bằng những luận cứ khoa học sắc bén và tinh thần không khoan nhượng, V.I.Lênin đã đấu tranh chống lại các loại cơ hội, thù địch để bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác, đưa phong trào cộng sản và công nhân phát triển trong thực tiễn. Lênin đã để lại cho giai cấp công nhân và những người cộng sản thế giới hệ thống tư tưởng và phong cách, phương pháp luận chiến phong phú, mẫu mực. TƯ TƯỞNG LÊNIN VỀ ĐẤU TRANH CHỐNG

Đọc thêm