Tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống

Với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn, Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta. Vì vậy, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ sự sống còn của Đảng. Đó là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh từ cuộc sống. Giá trị vĩnh hằng và sức sống mãnh liệt Hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua, kể từ ngày còn là “một bóng ma ám

Đọc thêm

Không khoan nhượng với những khuynh hướng chính trị gần với chủ nghĩa cơ hội

Từ lý luận và thực tiễn phong trào cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra rằng giai cấp công nhân không thể thực hiện vai trò cách mạng của mình trừ khi họ nỗ lực tự giác để đấu tranh chống lại sự buông lỏng, buông thả, phụ thuộc vào chủ nghĩa cơ hội và sự xuyên tạc các lý thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin dựa trên các khuynh hướng chính trị biến thể gần với chủ nghĩa cơ hội. Vì vậy, trong cuộc đấu

Đọc thêm

Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu

Quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán và được toàn thể nhân dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng nhưng vẫn có một số phần tử ác ý tung ra những luận điệu đả kích, chống phá trắng trợn, hoặc một số thế lực muốn lái chúng ta đi theo con đường khác.  Công cuộc đổi mới 35 năm qua đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm

Đọc thêm

Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng

Các thế lực thù địch rêu rao rằng: “bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa”(!) Qua đó, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, cần nhận thức đúng để bác bỏ. Bất kỳ chế độ xã hội nào cũng có người trong bộ máy công quyền tha hóa quyền lực, vì

Đọc thêm

 Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Thời gian qua, các thế lực thù địch, đối tượng phản động đã tăng cường lợi dụng không gian mạng, gia tăng các hoạt động “Diễn biến hoà bình”, phá hoại tư tưởng đối với đất nước ta. Chúng đã xây dựng hàng trăm tờ báo, đài, kênh Youtube, trang Fanpage, hàng ngày hàng giờ đưa lên không gian mạng nhiều tin, bài, video, clip có nội dung xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và

Đọc thêm

Ph.Ăng-ghen về chống chủ nghĩa cơ hội

Thực tế cho thấy, rất đông cán bộ, đảng viên hiện nay chưa có điều kiện học tập, nghiên cứu thấu đáo về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy mà hiểu biết về bản chất, biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội cũng còn rất mức độ. Vì thế, muốn bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng hiện nay, trước hết phải hiểu Ph.Ăng-ghen về chống chủ nghĩa cơ hội… Cuộc “đấu tranh sống mái” Từ những năm 70 của thế kỷ

Đọc thêm

Bảo vệ “đầu não” và “trái tim” (bài 1)

Trong tình hình hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải bảo vệ cái gì? Tác giả cho rằng, trước hết phải bảo vệ những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong loạt bài này, tác giả sẽ làm rõ những vấn đề đặt ra… Ta thường nói Đảng Cộng sản mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học, nghĩa là Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tiên

Đọc thêm

Đảng viên tha hóa không phụ thuộc vào độc đảng hay đa đảng

Các thế lực thù địch rêu rao rằng: “bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa”(!) Qua đó, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị nước ta. Vì vậy, cần nhận thức đúng để bác bỏ. Bất kỳ chế độ xã hội nào cũng có người trong bộ máy công quyền tha hóa quyền lực, vì

Đọc thêm

Nhận thức tính đúng đắn của nguyên tắc tập trung dân chủ, chống các luận điểm sai trái, xuyên tạc

Là đảng cách mạng, ngay từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuân thủ những nguyên tắc của Đảng kiểu mới do V.I.Lênin đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đặt lên hàng đầu và đã sáng tỏ trong nhận thức trên những vấn đề căn bản. Là đảng cách mạng, ngay từ khi được thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tuân thủ những nguyên tắc của Đảng kiểu mới do V.I.Lênin đề ra. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đặt

Đọc thêm

Tính tất yếu phải bảo vệ Đảng

Không chỉ là người sáng lập ra chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra nguyên lý xây dựng chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, trong đó có vấn đề tính tất yếu phải bảo vệ Đảng. XÂY DỰNG CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN THỰC SỰ LÀ CHÍNH ĐẢNG CÁCH MẠNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN C.Mác và Ph.Ăngghen là những người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học,

Đọc thêm