Khắc phục những biểu hiện lệch lạc trong học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương

Đọc thêm

DỰNG NƯỚC GẮN LIỀN VỚI GIỮ NƯỚC (BÀI 1)

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ khi ra đời tới nay là lịch sử dựng nước và giữ nước gắn bó với nhau. Phải xây dựng được đất nước hùng mạnh về mọi mặt mới có điều kiện, khả năng chiến thắng các thế lực thù địch và phải giữ được nước mới có điều kiện để xây dựng đất nước. Kế tục truyền thống quý báu này, trong những năm qua, nhất là 10 năm gần đây thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến

Đọc thêm

CẦN PHẢI LUÔN QUÁN TRIỆT SÂU SẮC BÀI HỌC DỰA VÀO DÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Trong đó, phát huy vai trò của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây Đảng luôn là nguyên tắc xây dựng Đảng và được khẳng định trong các cương lĩnh, nghị quyết của Đảng. Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn

Đọc thêm

LỢI DỤNG CUỘC CHIẾN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC ĐỂ THÚC ĐẨY “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” – MỘT THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC

Thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta là chiêu trò thường thấy trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Hiện nay, lợi dụng các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên cũng như kết quả phòng, chống vấn nạn này để chống phá là thủ đoạn rất thâm độc và nguy hiểm. Vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn đó, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo

Đọc thêm

Không thể tách rời giữa bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc với bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa

Một trong những quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Song, hòng chống phá, hạ thấp vai trò, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, các thế lực thù địch tìm mọi cách phủ nhận quan điểm này. Vì vậy, cần nhận thức rõ,

Đọc thêm

Xây dựng Đảng vững mạnh là điều kiện tiên quyết phòng, chống tham nhũng, chống “diễn biến hòa bình”

Công cuộc “Đổi mới” đất nước do Đảng ta lãnh đạo nhiều năm qua đã đạt những thành tựu to lớn không thể phủ nhận, được nhân dân tin tưởng, bè bạn quốc tế thừa nhận và đánh giá rất cao. Tuy nhiên, với tâm địa đen tối, cái nhìn hằn học, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức xuyên tạc cho rằng: Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng, chống tham nhũng “thực chất chỉ là cuộc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực”. Rằng: “… việc

Đọc thêm

Phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Làm tốt cả “xây” và “chống” (Tiếp theo và hết)

Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dân túy nhằm góp phần xây dựng các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực và uy tín lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục chính trị, tư tưởng phải sâu và ngấm Công tác giáo dục chính trị, định hướng về tư tưởng có ý nghĩa rất quan

Đọc thêm

CÁN BỘ TỐT LÀ CÁN BỘ BIẾT LẮNG NGHE LÒNG DÂN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn biết cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu thì cách tốt nhất là hỏi dân”. Và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, xác định mỗi cán bộ để trở thành cán bộ tốt phải thực sự là người đầy tớ trung thành của Nhân dân, phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với dân, biết lắng nghe dân. Từ đó, những cán bộ mới được dân tin,

Đọc thêm

Phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Nhận diện chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện hiện nay (bài 1)

Chủ nghĩa dân túy là những trào lưu tư tưởng, khuynh hướng, thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới và có tác động, ảnh hưởng đến đời sống chính trị-xã hội nước ta. Trên thực tế, “đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”(1). Do vậy, phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên là

Đọc thêm

Chế độ một Đảng cầm quyền không phải nguyên nhân của tham nhũng

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Việt Nam những năm gần đây đã đạt kết quả quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc trong xây dựng hệ thống chính trị, môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, thế lực thù địch, phản động thời gian qua vẫn cố gieo rắc quan điểm sai trái cho rằng: Chế độ một đảng

Đọc thêm