Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm và thẩm mỹ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Văn học, nghệ thuật cũng là mục tiêu chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Nhận diện và đấu

Đọc thêm

Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

An ninh phi truyền thống đang trở thành một trong những mối thách thức gay gắt nhất, không thể coi nhẹ, là vấn đề cấp thiết đối với mọi quốc gia. Thách thức an ninh phi truyền thống được biểu hiện ở nhiều mặt, trong đó thách thức từ vấn đề xã hội có ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn tại và phát triển của đất nước, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ta. AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG, VẤN ĐỀ XÃ

Đọc thêm

Tạo đột phá trong phát triển văn hóa: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước (tiếp theo và hết)

Những công trình văn hóa tầm cỡ, hiện đại, chuyên nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tiếp cận các giá trị văn hóa nghệ thuật phong phú, đa dạng của cộng đồng mà còn góp phần tạo nên những biểu tượng, thương hiệu văn hóa quốc gia, vươn tầm quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, cũng như góp phần xác lập vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Hiện

Đọc thêm

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – Nền tảng vững chắc trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc

Được xem là điểm tựa, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trở thành nền tảng vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu

Đọc thêm

Nhận diện về tà đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ trong dân tộc Mông

Tà đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ đã lợi dụng niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo nhằm tuyên truyền, tập hợp lực lượng để lập cái gọi là “Nhà nước Mông” gây ra tình trạng phức tạp về an ninh, trật tự. Vậy nguồn gốc, bản chất và hoạt động của tà đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ trong dân tộc Mông như thế nào? Nguồn gốc của tà đạo Giê Sùa,  Bà Cô Dợ Tà đạo Giê Sùa do đối tượng David Her (tên thật là Hờ Chá Sùng,

Đọc thêm

Đừng xa rời văn hóa truyền thống tốt đẹp

Sau Tết Trung thu, sáng sớm, sinh hoạt rút kinh nghiệm ban tổ chức đêm hội trăng rằm của thôn, ông Phát, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn không khách khí nói ngay: – Tôi thấy, anh Sơn cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Tôi không đồng ý với cách tổ chức năm nay. Ngay từ đầu, tôi đã nói rồi, chúng ta cần phải để các cháu được tự tay làm đèn ông sao, đèn lồng; để các cháu trông trăng, phá cỗ… chứ không phải phát cho

Đọc thêm

GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH PHÚ YÊN – GÓP PHẦN ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Bản sắc văn hóa dân tộc là tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất đến truyền thống, phong tục, tập quán, lối suy nghĩ, lối ứng xử và hoạt động lao động. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trở thành yêu cầu khách quan và là khuynh hướng phát triển tất yếu của nhân loại. 1- Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

Đọc thêm

Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng con người

Thời đại hội nhập quốc tế và xã hội phát triển góp phần làm cho đời sống văn học-nghệ thuật (VHNT) ngày càng phong phú. Song VHNT cũng là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp. Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube và lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí, một số “văn tài tha hóa” đã cho ra đời những sản phẩm “núp bóng tác phẩm nghệ thuật”, làm tha hóa tư tưởng con người và tác động tiêu

Đọc thêm

Kiểm soát văn hóa phẩm thời kỳ công nghệ số

Thưởng thức các sản phẩm văn hóa nghệ thuật là nhu cầu tất yếu của cộng đồng. Trong thời đại công nghệ hiện nay, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật ngoài việc được phổ biến trong đời sống thì thực tế còn cả trên môi trường mạng, mở ra nhiều cơ hội và sự lựa chọn cho người hưởng thụ. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm văn hóa chất lượng được các cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép, trên môi trường mạng đã và đang xuất

Đọc thêm

Biểu hiện “sùng ngoại”, “lai căng” văn hoá trên không gian mạng – cần đấu tranh, bác bỏ

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, mở ra cơ hội, thách thức cho việc giao lưu, tiếp biến văn hóa của Việt Nam và thế giới. Cùng với các giá trị tích cực thì những ấn phẩm độc hại, biểu hiện “sùng ngoại”, “lai căng” văn hóa và tác hại của nó cần được nhận diện để có giải pháp đấu tranh, bác bỏ. Sự nguy hại của biểu hiện “sùng ngoại”, “lai căng” văn hóa Cuộc

Đọc thêm