CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN: NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Công tác quản lý đảng viên ở cơ sở là toàn bộ các hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở trong quản lý các hoạt động của đảng viên ở đảng bộ cơ sở (hoặc chi bộ) mà đảng viên đang tham gia sinh hoạt bao gồm: các hoạt động về quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý về tư tưởng, hoạt động của đảng viên; phân công công tác cho đảng viên, giáo dục và rèn luyện đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng, đánh giá, phân loại đảng viên; khen thưởng và kỷ luật đảng viên. Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Bác Hồ nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên tốt ”. Do vậy, quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ngược lại, nếu quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút, thậm chí có tổ chức đảng còn mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 Trong những năm qua, công tác quản lý đảng viên luôn được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh xem là khâu quan trọng nhất trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cấp ủy, chi bộ “trong sạch, vững mạnh”, làm cơ sở cho việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát triển hoàn thiên từng đảng viên. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy đã quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng nghiêm minh hơn, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên có mặt còn hạn chế, như Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đã chỉ rõ: “Công tác giáo dục, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có mặt chưa tốt. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực bị xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, trong đó có cấp ủy viên các cấp”. Công tác quản lý đảng viên còn thiếu chặt chẽ có những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là một số tổ chức đảng, trước hết là cấp ủy chưa có quyết tâm và giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, các văn bản quy định về quản lý đảng viên ít được quán triệt đến đảng viên, một số  cấp ủy cơ sở trực tiếp quản lý đảng viên nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cấp ủy viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chưa thật sự gương mẫu trước quần chúng Nhân dân.

Để bảo đảm công tác quản lý đảng viên chặt chẽ, có nền nếp theo đúng nguyên tắc của Đảng, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên để định hướng kịp thời cho đảng viên có suy nghĩ và hành động phù hợp với quan điểm và đường lối của Đảng; hiểu đúng và thực hiện nghiêm, đồng thời làm cho mỗi đảng viên phải là những tấm gương đi đầu trong tuyên truyền và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, phải nắm được những hoạt động diễn ra hàng ngày của mỗi đảng viên từ công việc chuyên môn, công việc được tổ chức phân công đến các hoạt động xã hội cụ thể để kịp thời quản lý, điều chỉnh theo hướng tích cực, đảm bảo đảng viên nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Ba là, hiểu đúng từng đảng viên về trình độ chuyên môn, sở trường để từ đó có các hình thức phân công công tác cho đảng viên một cách phù hợp, đúng năng lực, kịp thời có sự khuyến khích, khen thưởng, động viên đảng viên khi làm tốt, vượt năng suất, chất lượng công tác, nhiệm vụ được giao; thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình của đảng viên thông qua cấp ủy, chi bộ, ban nhân dân thôn, buôn, tổ dân phố nơi đảng viên cư trú, qua sự giám sát của Nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. 

Bốn là, xây dựng các hình thức sinh hoạt chi bộ đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của đảng viên, chi bộ, đảng bộ cơ sở, thường xuyên có các nội dung sinh hoạt phong phú, có sinh hoạt chuyên đề sát với yêu cầu về xây dựng Đảng, tạo cho đảng viên sự hứng khởi khi tham gia các hoạt động của chi bộ, từ đó rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin và tạo nên môi trường lành mạnh để đảng viên làm việc và cống hiến.

Năm là, cấp ủy cấp trên định kỳ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên của chi bộ. Tập trung vào những nội dung chính về diễn biến tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách lối sống của đảng viên, việc xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện công tác quản lý đảng viên, xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Cấp ủy cấp trên cần phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo của các ngành phụ trách, theo dõi giúp đỡ chi bộ để kịp thời uốn nắn rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đảng viên.

Sáu là, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Nêu gương về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, giữ gìn đoàn kết trong Đảng và trong Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong công việc để thu hút tập hợp Nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảy là, cấp ủy cơ sở, đặc biệt là bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong công tác quản lý đảng viên. Vì vậy cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức xây dựng Đảng nói chung và công tác quản lý đảng viên nói riêng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ bảo đảm có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, nắm vững chủ trương, đường lối, các quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên. Họ phải là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình và trách nhiệm, có khả năng quy tụ và uy tín đối với đảng viên, biết cách xử lý các tình huống nảy sinh.

Thực hiện tốt một số nội dung nêu trên sẽ góp phần tích cực vào công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(NVS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.