ĐẶT GIẢ THIẾT VỀ CHIẾN TRANH ĐỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO CỦA VIỆT NAM: HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG KẺ VÔ NHÂN TÍNH!

Mới đây, trên trang facebook Chân Trời Mới Media đăng dòng trạng thái: “Việt Nam sẽ ra sao khi tái diễn cuộc chiến biên giới? Có ý kiến cho rằng, với chính sách ngoại giao cây tre ở bên ngoài, còn bên trong quy phục Đảng Cộng sản Trung Quốc, Việt Nam thật sự không có bạn một khi diễn ra một cuộc chiến biên giới lần tới”. Việc Chân Trời Mới Media đặt giả thiết về chiến tranh để xuyên tạc đường lối ngoại giao của Việt Nam càng cho thấy rõ bản chất vô nhân tính của chúng mà thôi! Tại sao lại nói như thế?

Trong lịch sử, đất nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt với nhiều mất mát, đau thương, nên có thể nói, hơn bất kỳ đâu trên thế giới, đất nước, người dân Việt Nam thấm thía nhất nỗi đau của chiến tranh và thấu hiểu sâu sắc nhất giá trị của hòa bình, quyền bình đẳng, quyền tự quyết và quyền mưu cầu hạnh phúc… của mọi dân tộc trên thế giới. Vì vậy, bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu vì một thế giới không có chiến tranh, nhân loại không còn đói nghèo, cùng nhau phát triển phồn vinh, thịnh vượng…

Trong gần 40 năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã kế thừa và phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; đoàn kết, nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Những thành tựu của đối ngoại và ngoại giao đã đóng góp vào thành tựu chung to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác quan trọng khác, tạo thế đan xen lợi ích và tăng độ tin cậy”. Chủ trương này được đặt trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao chính thức với 192 quốc gia (bao gồm 190/193 nước thành viên Liên hợp quốc); nâng cấp quan hệ và tạo ra mạng lưới đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 33 nước, bao gồm tất cả các nước lớn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 247 chính đảng ở 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước. Các tổ chức hữu nghị nhân dân có quan hệ với 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài. Việt Nam cũng là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng… Thực tế này không một ai, một thế lực nào có thể xuyên tạc, phủ nhận. Ấy vậy mà, trang mạng facebook Chân Trời Mới Media do những phần tử thù địch, phản động cầm đầu vẫn cố tình đặt giả thiết về chiến tranh, tìm cách khơi gợi lại quá khứ đau thương hòng xuyên tạc đường lối ngoại giao, đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam với các nước. Đây là hành vi cần phải bị lên án mạnh mẽ và đấu tranh bác bỏ!

Hòa Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.