Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong những năm qua, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhưng lợi dụng việc xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc, vu cáo, khi cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là sự “thanh lọc” trong nội bộ chứ không phải vì mục đích phục vụ sự phát triển của đất nước.

Cần phải khẳng định rằng, luận điệu của các thế lực thù địch, phản động là vô căn cứ, vì động cơ chính trị xấu xa. Đó là nhằm chia rẽ Đảng với Nhân dân, hòng thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, tiến tới tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng.

Chúng ta đều biết, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là sản phẩm của sự tha hóa quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Từ những tác hại tiêu cực của tham nhũng, tiêu cực, cùng với sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi phải chúng ta thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, Đảng ta xác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa khó khăn, phức tạp, vừa cấp bách, lâu dài; và đây cũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này thể hiện rất rõ trong các nghị quyết, kết luận của Đảng qua các kỳ đại hội và hội nghị Trung ương. Tiêu biểu là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Mới đây nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Và sắp tới, tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Đảng ta sẽ xem xét, thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dẫn ra như trên để thấy rằng, Đảng, Nhà nước ta có quyết tâm rất lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cũng chứng tỏ năng lực, bản lĩnh của mình trong việc phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng của cán bộ, đảng viên, kể cả những người đã và đang giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung. Qua đó, quyết tâm làm trong sạch bộ máy chính trị, gia tăng niềm tin, sự ủng hộ của Nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

(NV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.