NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Internet và mạng xã hội hiện đang trở thành một không gian xã hội mới, nơi mà con người có thể thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, đây là điều kiện thuận lợi cho các quốc gia, dân tộc hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì không gian mạng còn tác động tiêu cực đối với đời sống văn hóa cộng đồng; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước; suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia. Đồng thời, cũng là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá Việt Nam.

Với ưu thế vượt trội, đặc biệt là tốc độ lan truyền nhanh nên các thế lực thù địch, phản động đã triệt để sử dụng không gian mạng như một công cụ để tán phát các thông tin xấu độc, những hình ảnh khiêu dâm, kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống thực dụng phương Tây, hưởng thụ, kích động hận thù dân tộc gây mất niềm tin vào cuộc sống, xa rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước… Do đó, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền, biên giới của một quốc gia không chỉ là bảo vệ đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời, mà cả lãnh thổ không gian mạng, chủ quyền không gian mạng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh mạng quốc gia, lợi dụng không gian mạng xuyên tạc, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối loạn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng đã trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với tầm quan trọng và sự bức thiết bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Nội dung các nghị quyết chỉ rõ: “Xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, lành mạnh, rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế; xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng”… Điều đó đã thúc đẩy, tạo thời cơ và thuận lợi mới, nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Yêu cầu cơ bản của giáo dục là phải củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin, thái độ và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong tình hình mới, thiết nghĩ cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; phân tích làm rõ bản chất, hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch… từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức, đánh giá đúng, đầy đủ, sâu sắc về thời cơ, thách thức đối với nước ta trên không gian mạng, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp để có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, tăng cường bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên. Tập trung bồi dưỡng phương pháp đấu tranh và phương thức tuyên truyền trên không gian mạng; phương pháp nhận biết, tiếp nhận thông tin, cách tự vệ, miễn dịch trước những thông tin giả, xấu, độc; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh tương tác, chia sẻ, quảng bá thông tin chính thống đến cộng đồng.

Ba là, tích cực, chủ động đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của các đối tượng thù địch, phần tử cơ hội trên mạng xã hội…

(BV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.