Tăng cường cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, không gian mạng đã làm thay đổi tích cực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của các quốc gia trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Không thể phủ nhận những mặt tích cực đó nhưng cũng phải nhìn nhận đúng, tăng cường cảnh giác và ngăn chặn có hiệu quả những mặt hạn chế, tiêu cực từ không gian mạng ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hiện nay, trên không gian mạng đã xuất hiện rất nhiều các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, kêu gọi, kích động biểu tình, gây mất ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội, hoạt động đăng tải tin giả, tin sai sự thật với mục đích bôi nhọ, xúc phạm các tổ chức, cá nhân diễn ra trên không gian mạng, xâm phạm trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động vẫn là tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó phá hoại tư tưởng, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm là phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là khâu đột phá của các thế lực thù địch, phản động.

Các đối tượng thường xuyên sử dụng thủ đoạn tấn công, xuyên tạc một số nội dung cụ thể của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cắt xén, lắp ghép sai sự thật nội dung các bài viết, bài phát biểu của những người có học vị, chức vụ, uy tín để làm minh chứng cho việc xuyên tạc của chúng. Xuyên tạc đường lối lãnh đạo, công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ của Đảng; cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của một số cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, quản lý; bôi nhọ, xuyên tạc lý lịch, hoạt động của lãnh đạo để gây hiểu nhầm, mâu thuẫn nội bộ, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm giảm uy tín của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế…Với phương thức phá hoại từ bên trong kết hợp tấn công từ bên ngoài, tấn công theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có ý đồ, mục tiêu, gắn với từng sự kiện, vụ việc diễn ra trên đất nước và của từng địa phương, đơn vị. Đáng chú ý, hiện nay các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để các cơ quan chức năng khó khăn trong việc xử lý như: sử dụng “vai ảo”, “thông in ảo” để chia sẻ,  phát tán các bài viết trên mạng xã hội bằng phương tiện hiện đại, phát tán nhanh trên không gian mạng, thâm độc hơn chúng còn gửi trực tiếp tài liệu xấu độc vào email của các cơ quan, đơn vị, cá nhân. Các đối tượng còn lợi dụng “độ trễ” của thông tin chính thống, khách quan của các cơ quan chức năng để tung tin, bịa đặt, chiếm lĩnh địa bàn; giả mạo các trang thông tin chính thống, giả mạo các phát ngôn của người nổi tiếng để đưa thông tin giả.

Một số hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động: tuyên truyền phá hoại tư tưởng, gây mâu thuẫn nội bộ, phá hoại các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, phá hoại việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ Nhân dân với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, với lực lượng vũ trang; lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để phát tán tin giả, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn; tuyên truyền, chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận…

(NVS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.