THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong những năm qua các cơ quan báo chí trong tỉnh đã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của cơ quan chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tích cực, chính thống, đồng thời bước đầu đã chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Ảnh minh họa.

Báo Phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin, bài chuyển tải đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; giới thiệu, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh đến với đông đảo nhân dân, giúp định hướng dư luận xã hội, nhất là liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần quan trọng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó đáng chú ý là các chuyên trang “Theo gương Bác”, “ Phú Yên – Đất và người”, “Chính trị”, “Kính tế”, “Xã hội”, “Cải cách hành chính”… trên báo Phú Yên và các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay, “Chính trị”, “Kinh tế”, “Xã hội”, “Cải cách hành chính”, “Dân hỏi, Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời” của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Cùng với việc tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch được các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung xây dựng, đăng, phát hàng trăm chương trình, tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các phần tử cơ hội, thù địch trên các chuyên mục “Hướng về Biển Đông”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Biên phòng toàn dân”, “Sinh hoạt tư tưởng”, “Chuyện cuối tuần” của Báo Phú Yên; các chương trình phát thanh, truyền hình chuyên đề “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, “Vì an ninh Tổ Quốc”, “Quốc phòng toàn dân”, “Mỗi tuần một vấn đề”, “Phổ biến, giáo dục pháp luật” của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Tuy nhiên, nội dung, hình thức đấu tranh phản bác trên báo chí thời gian qua chưa đa dạng, chất lượng chưa cao.

Để thực hiện tốt vai trò định hướng thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ:

Một là, chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, thông tin tích cực, xác định nhiệm vụ trong tâm từng giai đoạn gắn với từng sự kiện của đất nước, của tỉnh; đăng tải thông tin về những cái mới, tích cực có tính thời sự, chân thực, khách quan, thể hiện tính định hướng, mang tính giáo dục và nhân văn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đến với độc giả, nhất là những thông tin được dư luận quan tâm. Nâng cao chất lượng hiệu quả các tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin bài, phóng sự giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh; những định hướng lớn, nổi bật quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy, ban thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ba là, tăng cường đăng tải thông tin về người tốt, việc tốt; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục chuyên sâu, phóng sư, bài viết phản ánh trung thực, khách quan, phong phú hơi thở của cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ thông tin của độc giả.

Bốn là, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông mạng, cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, đúng định hướng.

Năm là, nâng cao chất lượng với từng tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tránh để xảy ra sai sót bị các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá; kiểm soát chặt chẽ không để tin, bài có nội dung sai sự thật, thiếu kiểm chứng gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(NVS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.