Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Thời gian qua, các thế lực thù địch, đối tượng phản động đã tăng cường lợi dụng không gian mạng, gia tăng các hoạt động “Diễn biến hoà bình”, phá hoại tư tưởng đối với đất nước ta. Chúng đã xây dựng hàng trăm tờ báo, đài, kênh Youtube, trang Fanpage, hàng ngày hàng giờ đưa lên không gian mạng nhiều tin, bài, video, clip có nội dung xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; khoét sâu vào những sơ hở, thiếu sót, yếu kém trong quá trình thực thi công vụ của một số cán bộ, cơ quan, ban ngành…Hòng làm cho quần chúng nhân dân hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ; tuyên truyền, kích động các hoạt động biểu tình, bạo loạn, mưu toan xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xoá bỏ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo con đường TBCN.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”. Do vậy thời gian qua, dù kẻ địch có trăm phương, nghìn kế, dù tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì chúng cũng không thể lừa bịp được Nhân dân Việt Nam. Bằng công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã vạch trần bản chất phi nghĩa, bịp bợm, vô nhân đạo của cái gọi là “Chiến lược Diễn biến hoà bình”.

Các thế lực thù địch, bọn phản động sẽ không bao giờ từ bỏ ý định chống phá Việt Nam. Thời gian đến, chúng sẽ tiếp tục lợi dụng sự phát triển của Internet nói chung và mạng xã hội (MXH) nói riêng để tăng cường hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động bạo loạn, lật đổ đối với nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Do vậy, nhiệm vụ của công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để làm chủ tình hình, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, phải quán triệt đầy đủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phải kết hợp hài hoà giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”, giữa “xây” và “chống”, trong đó “bảo vệ”, “xây” là chính; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để họ biết khai thác, sử dụng Internet, MXH một cách hiệu quả, thiết thực, lành mạnh; nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại tư tưởng, nâng cao sức đề kháng, khả năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí , kết hợp với việc minh bạch thông tin, thực hiện có hiệu quả công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để chủ động tăng cường đưa thông tin tích cực, chính xác đi đôi với với ngăn chặn, xử lý, xoá bỏ có hiệu quả thông tin xấu, độc trên Internet, MXH, không để “khoảng trống thông tin” cho các thế lực thù địch lợi dụng đưa thông tin xuyên tạc, chống phá.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, MXH. Chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, MXH; kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, MXH, nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Sáu là, rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các MXH, cấp tên miền; yêu cầu tính chính danh trong việc sử dụng MXH của các tổ chức, cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý theo pháp luật đối với các nhà mạng, cơ quan chủ quản báo chí, trang thông tin điện tử…và các cá nhân có hành vi lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Bảy là, xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, cập nhập nội dung, phương pháp, trang bị phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho đội  ngũ cán bộ làm công tác này.

Trần Nguyễn Duy Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *