Kiên quyết đấu tranh loại bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

Đường lối quốc phòng toàn dân do Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập từ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đây là một trong những nhân tố quan trọng giúp nhân dân ta không chỉ giành được độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn xây dựng đất nước giàu mạnh, “chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Tuy nhiên, trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước thường xuyên tung lên Internet, mạng xã hội những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân của chúng ta một cách khiên cưỡng, lạc lõng.

Bọn chúng xuyên tạc, vu cáo rằng: Đường lối quốc phòng toàn dân là “sự khai thác, hoang phí, tận dụng” sức dân cho “lợi ích của Đảng”, nguyên nhân của mâu thuẫn, bất hòa giai cấp, tầng lớp nhân dân, nguồn gốc của chia rẽ dân tộc, chia cắt lãnh thổ, xung đột, chiến tranh hai miền Nam – Bắc trước đây…; đường lối quốc phòng “không phù hợp với Việt Nam”; làm “suy yếu” khả năng quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, biển đảo; quốc phòng, an ninh là việc riêng của nhà nước, lực lượng vũ trang,  phải “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội… Thực chất đó là những luận điệu man trá, tráo trở, “đổi trắng thay đen” về lịch sử cách mạng quốc phòng Việt Nam, sự xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu của việc thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy, mục đích của sự xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân là gì? Đó là nhằm xuyên tạc, phủ nhận bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; phủ nhận tính chất “tự vệ chân chính” trong đường lối đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng ta; đó còn là nhằm tạo nên sự nhận thức mơ hồ, sai lệch, thay đổi niềm tin của nhân dân đối với đường lối đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng và sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của nhân dân ta; hướng lái Việt Nam theo quỹ đạo của chính sách quốc phòng tư sản…

Có thể nói, sự xuyên tạc nêu trên của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã cố tình lờ đi một sự thật: Đặc trưng cơ bản nhất của nền quốc phòng toàn dân là “hòa bình và tự vệ”, là thể hiện sự khác nhau về bản chất trong xây dựng nền quốc phòng của những quốc gia có độc lập chủ quyền đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với các quốc gia tư sản. Việt Nam xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là để tự vệ, chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là nền quốc phòng vì dân, của dân và do toàn thể nhân dân tiến hành, tiếp nối truyền thống, kinh nghiệm của dân tộc ta trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Để góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân của các thế lực thù địch, chúng ta cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục quan tâm nghiên cứu, làm rõ bản chất khoa học và cách mạng của đường lối, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta. Đó là đường lối, chính sách quốc phòng tự vệ, chính nghĩa, trân trọng giá trị của độc lập, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và khát vọng được sống trong hòa bình của toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho toàn dân; giữ gìn, phát huy các chuẩn mực văn hóa của Bộ đội Cụ Hồ và bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục nhận diện, vạch rõ tính chất sai trái, phản khoa học, phản động của các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên; thường xuyên chăm lo xây dựng nền đường lối quốc phòng toàn dân vững mạnh, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng củng cố thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường sức mạnh niềm tin của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng trên, chúng ta sẽ chứng minh cho thế giới thấy rõ được quốc phòng toàn dân vừa là đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, vừa là ý chí, nguyện vọng, hành động chính đáng của nhân dân Việt Nam. Đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi là ngọn cờ dẫn đường, chỉ lối cho toàn dân ta xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

(NV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.