Nâng cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; xác định đây là mũi đột phá, hòng làm tan rã niềm tin, dao động về lý luận, tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam phát triển theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Theo đó, chúng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, nhằm từng bước phá vỡ, xóa bỏ lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, đời sống tinh thần của xã hội khi cho rằng: “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã thuộc về quá khứ, một quá khứ thật oanh liệt, đầy hào hùng và những bi kịch, mà không thuộc về hiện tại, lại càng không thuộc về tương lai”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh không còn phù hợp với điều kiện mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nên không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng… Mặt khác, chúng lấy tiến công trên lĩnh vực kinh tế là mũi nhọn, làm cho nền kinh tế Việt Nam chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường, điều kiện để hình thành nền “chính trị dân chủ”, tạo ra môi trường và cơ hội cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho Đảng ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng hoặc phải chấp nhận đi theo con đường “dân chủ” kiểu tư sản, hoặc tan vỡ do bạo động, đột biến chính trị, xã hội.

Một mưu đồ thâm độc khác đó là thúc đẩy việc hình thành “xã hội dân sự” tại Việt Nam, thông qua đó nhằm chuyển hóa nhận thức tư tưởng, tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, các thế lực thù địch xác định lực lượng ngầm trong nội bộ là lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Đó là tìm mọi cách xây dựng cho được lực lượng đối lập trong bộ máy của Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc gieo rắc, tạo ra những “mầm mống dân chủ” kiểu tư sản, tập trung khoét sâu vào nội bộ ta, thúc đẩy nhanh quá trình “dân chủ hóa” ở Việt Nam.

Để thực hiện các mưu đồ chính trị thâm độc, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường tán phát các bài viết, ấn phẩm trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các ấn phẩm được tập trung tán phát là các tin, bài, hình ảnh và các video clips sai lệch, phủ nhận, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; bôi nhọ hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở các cấp. Qua đó, gây tâm lý hoang mang, dao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Có thể khẳng định, âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là hết sức nguy hiểm, thâm độc, nhất là khi chúng tập trung vào các đối tượng như thế hệ trẻ, các doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo; đi sâu vào vùng vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để tuyên truyền, lôi kéo, kích động chống phá Đảng và Nhà nướcDo đó, mỗi chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và cũng chính là bảo vệ sự bình yên của mỗi chúng ta.

(TH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *