VẠCH TRẦN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG TUYÊN TRUYỀN “XÃ HỘI DÂN SỰ” HIỆN NAY

Thời gian qua, vấn đề “xã hội dân sự” đã và đang được các thế lực thù địch, phản đông triệt để lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Sau hàng loạt thất bại trong hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam , hiện nay, các thế lực thù địch xem việc củng cố, thúc đẩy “xã hội dân sự” theo mô hình phương Tây là “một hướng đi mới”, là một trong những phương thức tác động cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng Việt Nam đi theo con đường TBCN.

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang gia tăng  lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” để tìm cách thúc đẩy sự hình thành “các lực lượng, tổ chức chính trị đối lập”, âm mưu làm suy yếu sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch cho rằng, hình thành “xã hội dân sự” độc lập về chính trị là một “lối thoát” cho sự ra đời công khai, hợp pháp của các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng ra sức cổ vũ cho hình thành ở Việt Nam một mô hình “xã hội dân sự” độc lập về chính trị kiểu phương Tây, nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước. Thực hiện mưu đồ thâm độc đó, các thế lực thù đã, đang tập trung vào các hướng tuyên truyền chủ yếu sau đây:

Một là, bọn chúng tuyên truyền, cường điệu hóa vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là hiện thân của tự do, dân chủ và những gì tốt đẹp trong xã hội; xuất bản, lưu hành bất hợp pháp nhiều bài viết, tài liệu công khai cổ vũ, đề cao mô hình xã hội dân sự kiểu phương Tây, hô hào, tác động áp dụng mô hình này vào xã hội Việt Nam để mở rộng diễn đàn dân chủ, phát huy đa nguyên … Từ đa nguyên chính kiến trong “phản biện chính sách”, “phản biện xã hội” dưới danh nghĩa ủng hộ quan điểm mở rộng dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền con người để tuyên truyền vận động phát triển lực lượng, từng bước hình thành các “phong trào”, “mặt trận” dân chủ, trở thành lực lượng đối trọng, đối lập với Đảng và Nhà nước ta trong tương lai.

Hai là, cổ súy quyền bày tỏ chính kiến không giới hạn và liên kết hình thành các tổ chức “độc lập” tham gia vào đời sống cộng đồng, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; lập các hội, nhóm, phong trào với tên gọi, khẩu hiệu, tôn chỉ, mục đích thu hút các tầng lớp, thành phần xã hội tham gia như: “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội anh em dân chủ” … Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn có nội dung đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí, lập hội… theo tiêu chí phương Tây, bất chấp đặc thù lịch sử, văn hóa và chế độ chính trị nước ta… Thông qua các diễn dàn trực tuyến, mạng xã hội để công khai tổ chức, tuyên truyền, lôi kéo quần chúng Nhân dân theo dõi, tham gia; sử dụng các phần mềm bảo mật để liên lạc, tổ chức huấn luyện, đào tạo trực tuyến cho các thành viên… Mặc dù hoạt động theo phương thức tự phát nhưng các hội nhóm này luôn có sự liên kết và có quan hệ, móc nối chặt chẽ với các tổ chức phản động trong và ngoài nước (Việt Tân, VOICE, RISE, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Hội anh em dân chủ…), nhận sự hỗ trợ về tài chính và tổ chức của các thế lực thù địch bên ngoài.

Ba là, bọn chúng tập trung xoáy sâu, triệt để lợi dụng những sai sót, yếu kém trong phát triển kinh tế – xã hội, các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự để phê phán chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đặc biệt triệt để lợi dụng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sai phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để thổi phồng, cường điệu hóa khuyết điểm, “hạ bệ” uy tín chính trị của Đảng, lôi kéo người dân tham gia các tổ chức mang danh nghĩa “xã hội dân sự” để tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước

Bốn là, thông qua hội thảo, tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực… các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài được hậu thuẫn bởi các thế lực thù địch tìm cách tiếp xúc, móc nối, lôi kéo, mua chuộc cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhằm thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự” theo hướng tách rời sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với âm mưu tổ chức “xã hội dân sự” được thành lập chỉ là vỏ bọc, thực chất là hoạt động vi mục đích chính trị, chống Đảng, Nhà nước ta.

DUY QUANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.