“Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tổ chức của bản thân Đảng” – một luận điểm sai trái

Hiện nay, có ý kiến cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là tổ chức của bản thân Đảng, cùng lắm là của giai cấp công nhân, chứ không phải là Đảng của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam, nên không xứng danh với trách nhiệm lãnh đạo đất nước”. Thực chất, đây là thủ đoạn xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nhằm hạ thấp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta, cần vạch trần và đấu tranh

Đọc thêm