Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – Nền tảng vững chắc trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc

Được xem là điểm tựa, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trở thành nền tảng vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (Ảnh minh họa)

Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra cần khắc phục

Phong trào TDĐKXDĐSVH là phong trào văn hóa lớn, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong những năm qua phong trào đã thực sự tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng phát huy hiệu quả được Nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tham gia. Thông qua các hoạt động của Phong trào và các cuộc vận động, trong xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình hay. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, buôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tăng hàng năm, năm 2021 toàn tỉnh có 96,6% hộ gia đình, 92,7% thôn, buôn, khu phố; 87,86% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  đạt chuẩn văn hóa. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể với Nhân dân tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả thực hiện Phong trào đã góp phần quan trọng xây dựng niềm tin, lòng tự hào của Nhân dân đối với Đảng, qua đó tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào TDĐKXDĐSVH ở một số địa phương, đơn vị còn chưa thật đầy đủ; các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào ở một số nơi chưa thường xuyên; một số tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu, bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của cộng đồng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả Phong trào

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Để Phong trào TDĐKXDĐSVH thật sự phát huy tác dụng, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp quan trọng được nêu trong Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về lĩnh vực văn hóa, dụ lịch, đặc biệt Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy “về xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH cần gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào các cuộc vận động lớn như: phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; giảm nghèo bền vững… đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NVS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.