Tuyên truyền miệng – Vũ khí sắc bén trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đánh thắng địch về mặt quân sự (Lời Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Tuyên truyền miệng là một phương thức tuyên truyền được tiến hành bằng lời nói trực tiếp nhằm mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của người nghe; là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất của công tác tư tưởng. Tuyên truyền miệng có vai trò truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại; giáo dục, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước; thông báo kịp thời và có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm; nắm bắt được nhận thức và thái độ của nhân dân đối với chủ trương, đường lối, chính sách, nắm được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích…. của quần chúng; góp phần to lớn vào việc xây dựng nền văn hoá, xây dựng và phát huy nhân tố con người, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; định hướng thông tin, tuyên truyền, vận động, góp phần định hướng suy nghĩ và hành động của mọi người theo đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải thích cho nhân dân hiểu rõ đâu là thông tin chính thức, chính thống nhất là trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay; là vũ khí sắc bén trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, nhất là sau 15 năm thực hiện Chi thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong từng thời kỳ, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền miệng đã đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, có cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực sự là một trong những kênh quan trọng, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được phát triển cả về số lượng và chất lượng có nhiều hoạt động phong phú, tích cực, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng, hiện nay toàn tỉnh có 235 báo cáo viên (trong đó báo cáo viên cấp trung ương 5 đồng chí; cấp tỉnh 31 đồng chí; cấp huyện và tương đương 199 đồng chí); 726 tuyên truyền viên cơ sở.

Yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng đối với công tác tuyên truyền miệng

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đạt được trong hơn 37 năm qua, chúng ta cũng đang và sẽ phải đương đầu, phải giải quyết những khó khăn, thách thức mới do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và quá trình hội nhập, nhất là những tác động về mặt xã hội, tư tưởng, tâm lý. Những khó khăn do đại dịch Covid-19, cuộc chiến Nga – Ukraina. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, nhất là công nghệ thông tin và xu hướng toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, sâu sắc, tạo ra nhiều cơ hội và cả những thách thức gay gắt đối với quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các thế lực cơ hội, phản động, thù địch tăng cường chống phá ta trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” ngày càng thâm độc, nham hiểm hơn. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch tiếp tục diễn ra dai dẳng, quyết liệt. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Một số cấp uỷ và ban tuyên giáo các cấp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và việc xây dựng lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; tính thuyết phục, tính hấp dẫn chưa cao, gần đây có biểu hiện né tránh những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; phương thức hoạt động còn nặng về tuyên truyền một chiều từ trên xuống, ít chú trọng trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tình hình trên cho thấy, đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới, đòi hỏi những người làm công tác tư tưởng nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng phải tích cực, chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia giải quyết.

Một số nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng làm tốt vai trò là vũ khí sắc bén trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Xác định công tác tuyên truyền miệng là công tác của Đảng, vì vậy tất cả các đảng viên hoạt động trên mọi lĩnh vực, cấp uỷ viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều phải xác định trách nhiệm làm nhiệm vụ của tuyên truyền viên của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuyên truyền miệng và báo cáo viên, tuyên truyền viên, vừa đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu và trình độ mới của quần chúng, vừa nâng cao tính định hướng và sự thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng. Chú trọng gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt. Đặc biệt đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực, nâng cao nhận thức tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, nhất là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh rõ nét thành tựu công cuộc đổi mới và hiện thực cuộc sống đang thay đổi tích cực từng ngày của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của đất nước của địa phương; hình ảnh tiêu biểu của quê hương, đất nước gương điển hình về người tốt, việc tốt …về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Công tác tuyên truyền miệng cần chủ động, kịp thời tham gia định hướng thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, viết tin, bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

NVS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.