Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay

Thời gian qua, các thế lực thù địch, đối tượng phản động đã tăng cường lợi dụng không gian mạng, gia tăng các hoạt động “Diễn biến hoà bình”, phá hoại tư tưởng đối với đất nước ta. Chúng đã xây dựng hàng trăm tờ báo, đài, kênh Youtube, trang Fanpage, hàng ngày hàng giờ đưa lên không gian mạng nhiều tin, bài, video, clip có nội dung xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và

Đọc thêm