Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm và thực thi tốt các quyền dân chủ của người dân

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước thường xuyên tán phát các bài viết có nội dung xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; chúng cho rằng chính quyền luôn tìm mọi cách để kìm hãm, tước đoạt quyền dân chủ của người dân. Hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, do thiếu

Đọc thêm