Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – Nền tảng vững chắc trong đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc

Được xem là điểm tựa, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trở thành nền tảng vững chắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu

Đọc thêm

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh với những luận điệu

Đọc thêm

Người lãnh đạo và bài học tu dưỡng, tránh cám dỗ

Không chỉ đề cao vai trò, tầm quan trọng của người lãnh đạo: “Một người lo bằng kho người làm”, triết lý người Việt còn nhắc nhở những ai ở cương vị đó phải biết giữ gìn nhân cách, bởi “nhà dột từ nóc”. Lại có câu ca dao: “Người trên ở chẳng chính ngôi/ Để cho bề dưới chúng tôi hỗn hào” là chân lý cũng là đạo lý, vì người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao không chỉ phải “lo” đường lối chiến lược, hoạch định

Đọc thêm