Nâng cao văn hóa ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội

Ngày 13/12/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL kèm theo “Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”. Đây là quy định cần thiết nhằm điều chỉnh hoạt động của những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là văn hóa ứng xử của nghệ sĩ trên mạng xã hội. BIỂU HIỆN LỆCH CHUẨN TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGHỆ SĨ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Thời gian qua, với sự phát

Đọc thêm