USCIRF VÀ NHỮNG BẢN BÁO CÁO SAI LỆCH VỀ TÌNH HÌNH TỰ DO TÔN GIÁO VIỆT NAM

Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) là cơ quan tham vấn độc lập, lưỡng Đảng do Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1998, có trụ sở tại Washington, DC Mỹ. USCIFR được giao đưa ra các khuyến nghị về chính sách, đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa một số quốc gia  vào danh sách “Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo – CPC”. Cơ cấu tổ chức USCIRF gồm 10 thành viên. Hàng năm vào quý 2 USCIRF sẽ

Đọc thêm

Phản bác luận điệu “thực chất Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa”

Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân Việt Nam, trở thành “kim chỉ nam” cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lại dùng chiêu bài “hạ bệ thần tượng” để xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Luận điệu xuyên tạc được

Đọc thêm