Những luận điệu sai lệch, chống phá Hội nghị Trung ương 5

Lợi dụng việc Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, các đối tượng xấu đã tung ra nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, gây phân tâm trong dư luận.  Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều

Đọc thêm

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VỀ CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC CẤP TỈNH

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII kết thúc, các thế lực thù địch, phản động đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị, nhất là việc Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, chúng cho rằng: “Đấu tranh chống tham nhũng đã thất bại toàn tập, nên mới phải thành lập một Ban cấp tỉnh nữa”, “chủ trương thành lập Ban

Đọc thêm

Phản bác luận điệu đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác – Lênin

Một trong những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin. Mục đích của chúng nhằm phá hoại, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh từ gốc rễ, qua đó tiến công trực diện vào một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ

Đọc thêm