Đừng làm biến dạng nhân vật thời đại

Đánh giá về lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ và những thành tựu đạt được, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, chúng ta còn “thiếu những tác phẩm văn hóa, VHNT lớn phản ánh sinh động tầm vóc công cuộc đổi mới, có tác dụng tích cực đối với con người”… “Định vị” nhân vật thời đại trong tác phẩm văn học nghệ thuật Phát biểu chỉ đạo

Đọc thêm

Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” bên cạnh việc đề cập đến những nội dung cơ bản về sự phát triển của xã hội loài người; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; sự ra đời của Đảng Cộng sản; những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học… còn đề cập đến những vấn đề về phát triển văn hóa, con người. Cho tới nay, những tư tưởng, quan điểm đó vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc. VẤN ĐỀ

Đọc thêm

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị trong Đảng – Giá trị vận dụng trong cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của phần tử cơ hội chính trị hiện nay

Chủ nghĩa cơ hội chính trị và phần tử cơ hội chính trị là mối nguy cơ đe dọa vị trí và vai trò của Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội chính trị dưới mọi biến thể để giữ vững bản chất và sức mạnh của Đảng, để Đảng ta luôn xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu

Đọc thêm

Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao “Cây tre Việt Nam”: Kiên định nguyên tắc, vận dụng linh hoạt (tiếp theo và hết)

Thực hiện trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” không chỉ ở tầm vĩ mô mà cần được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả ở từng địa phương, đơn vị cơ sở, từng hoàn cảnh cụ thể. Đối với các địa phương có đường biên giới với nước bạn; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có yếu tố nước ngoài, bản sắc “Cây tre Việt Nam” còn là văn hóa ứng xử trong quan hệ quốc tế, vì lợi ích quốc gia, dân tộc… Cụ

Đọc thêm

Bảo vệ tính tất yếu, chính nghĩa của ngoại giao “Cây tre Việt Nam”: Thấm nhuần bản sắc văn hóa và chính nghĩa Việt Nam (bài 2)

Dưới góc nhìn văn hóa, trường phái ngoại giao mang bản sắc “Cây tre Việt Nam” là sự thể hiện sáng tạo, phát huy hiệu quả nguồn lực sức mạnh mềm của quốc gia-dân tộc trong giai đoạn mới. Để thực hiện thắng lợi trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần thấm nhuần tư tưởng, triết lý của tiên tổ, ông cha… Nhìn từ chiều sâu bản sắc văn hóa dân tộc Đề cập đến những

Đọc thêm

Phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam. Từ khi đổi mới đến nay, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần thiết phải bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng như đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các

Đọc thêm

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị là cơ sở quan trọng để sinh viên nghiên cứu, nắm vững và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Văn hóa chính trị là một thành tố của văn hóa, có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh các hành vi và quan hệ xã hội đồng thời

Đọc thêm

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ trương đúng đắn, nhất quán, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện chủ trương này một cách hiệu quả, cần kiên trì, kiên quyết, triển khai đồng bộ các giải pháp; có lộ trình cụ thể, tiến hành thận trọng, từng bước, chủ động bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và kịp thời phát

Đọc thêm

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng”

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đã chỉ ra 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trong đó, “phai nhạt, phản bội mục tiêu, lý tưởng cách mạng” là một biểu hiện ở cấp độ cao nhất. Đấu tranh với biểu hiện này có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngăn chặn, triệt tiêu sự suy thoái

Đọc thêm

ĐOÀN KẾT XUÔI CHỀU – BIỂU HIỆN CỦA SUY THOÁI

Vừa ngồi vào bàn cà phê anh bạn đã báo cáo với cả hội: “Năm nay cũng như mọi năm cơ quan mình tổ chức kiểm điểm cuối năm nhẹ nhàng, tập thể và cá nhân 3 đồng chí lãnh đạo chỉ làm trong hơn 1 tiếng, sau khi lãnh đạo đọc xong bản kiểm điểm, hội nghị không ai có ý kiến gì, nếu có thì nhấn mạnh thêm các ưu điểm của lãnh đạo và cuối cùng là thống nhất cao với bản kiểm điểm”. “Ủa làm cả

Đọc thêm