Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái đối với chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta và trên thực tế, đã thực sự
Nguyên nhân lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội, giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng những thành tựu của khoa học, công nghệ, tham gia vào môi trường Internet,
Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta
Thời gian qua, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất
'Việt Nam xem vấn đề nhân quyền là mục đích để phấn đấu'
TS Cao Đức Thái cho rằng, Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ là một chủ trương đúng đắn, bởi chúng ta tự tin và nỗ lực về vấn đề nhân quyền cả trong đối nội
Tuyên truyền miệng - Vũ khí sắc bén trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo,