Bác bỏ luận điệu cho rằng “thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc”

Khi việc công khai phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh dần đuối lý và tỏ ra kém hiệu quả, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại sử dụng một chiêu trò khác để chống phá cách mạng Việt Nam, đó là: dựa trên một số sự kiện lịch sử để đưa ra những xuyên tạc nhằm chứng minh rằng, “thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là

Đọc thêm