KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA NƯỚC TA

Quan điểm nhất quán của Đảng ta trong chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng là thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẵng giữa các quốc gia. Thế nhưng, gần đây, trên trang mạng của cái gọi là Báo Tiếng Dân

Đọc thêm

DÂN CHỦ LÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Vừa qua, trên trang mạng “Luatkhoa.org” đã tán phát bài viết “Bàn về Dân chủ” với nội dung vu cáo rằng, dưới sự cai trị của độc tài cộng sản, Việt Nam trở thành xã hội phi dân chủ; kỳ thị các dân tộc thiểu số… Thực chất đây tiếp tục là chiêu trò lợi dụng dân chủ để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là

Đọc thêm

VỊ TRÍ, VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI VIỆT NAM LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Lợi dụng sự kiện nước ta đang chuẩn bị tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tán phát lên không gian mạng nhiều luận điệu xuyên tạc như:“Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn”; “chỉ có công  đoàn độc lập mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động …đòi “tự do” phát triển các tổ chức “công đoàn độc lập”… Mục đích của bọn chúng là nhằm hạ thấp vị trí, vai

Đọc thêm

BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Vừa qua, trên trang mạng “Thongluanrdp.org”, các thế lực xấu đã đăng tải bài viết: “Ở Việt Nam có quyền con người không?” với nội dung cho rằng, “Dưới sự cai trị của độc tài cộng sản người dân Việt Nam mất hết quyền con người”. Thực chất đây chỉ là chiêu trò “rượu cũ, bình mới” nhằm xuyên tạc việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo

Đọc thêm

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành tựu đó được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ghi nhận, thêm tự hào, tin tưởng và được dư luận quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, bất chấp sự thật này, các thế lực thù địch, phản động đã tán phát trên không gian mạng bài viết “Tham nhũng

Đọc thêm

TƯ DUY CHÍNH TRỊ “THIẾU I ỐT” CỦA NGUYỄN GIA KIỂNG

Vừa qua, trên trang mạng Thông Luận, gã bồi bút Nguyễn Gia Kiểng đã đăng tải bài viết: “Tương lai nào cho Đảng Cộng Sản?” với nội dung xuyên tạc, phủ nhận kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phủ nhận những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của nước ta, Y cho rằng “Việt Nam từ một nước nhiều triển vọng nhất Đông Nam Á thành nước tụt hậu nhất vùng”. Những luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Gia Kiểng không chỉ nhằm

Đọc thêm

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ: Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng

Ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (gọi tắt là Quy định 114) thay thế Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (gọi tắt là Quy định 205). Hiện nay, các địa phương đang tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa

Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35), nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với những dấu ấn nổi bật.  Một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng cho

Đọc thêm