CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Với sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu dự báo chính xác tình hình, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận trong Đảng và trong Nhân dân. Góp phần quan trọng xây dựng nền tảng tư tưởng xã hội, xây dựng niềm tin, khát vọng phát triển và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chức năng là cơ quan tham mưu của

Đọc thêm