TỰ DO NÀO KHÔNG PHẢI TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT!?

Quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do Internet là những quyền cơ bản của con người được tôn trọng và bảo đảm. Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm cho mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin, sử dụng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này đã được hiến định và quy định cụ thể trong các văn

Đọc thêm

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRÁ HÌNH TÔN GIÁO PHẢI BỊ XỬ LÝ NGHIÊM!

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong những năm qua, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mới đây nhất là việc trang facebook của Việt Nam Thời Báo đăng bài “Không vi phạm vẫn thu hồi giấy phép” rêu rao: “mặc dù không có bất kỳ sai phạm gì, họ vẫn sẽ bị hủy các thủ tục đã được cấp giấy phép hoạt động sinh hoạt tôn giáo”. Đây là hành động

Đọc thêm

XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ – THỦ ĐOẠN CỰC KỲ NGUY HIỂM!

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số để kích động, xuyên tạc, gây chia rẽ, mất ổn định an ninh chính trị, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Có thể kể đến một số âm mưu, thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch,

Đọc thêm

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhân dân đã được lịch sử chứng minh là lựa chọn đúng đắn, nhờ đó mà cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay Nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, rồi thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng

Đọc thêm

VIỆT NAM LUÔN BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã tán phát trên không gian mạng nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật về việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị nói chung và quyền tiếp cận thông tin ở nước ta nói riêng. Chúng cho rằng, Việt Nam bóp nghẹt, bưng bít thông tin; cản trở các quyền tự do biểu đạt, chính kiến và ngôn luận của người dân. Có thể khẳng định ngay rằng, những luận điệu

Đọc thêm

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN MỚI TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, để thực hiện mưu đồ của mình, các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và Nhân dân dân Việt Nam tiếp tục bổ sung, điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình” dưới một bộ mặt mới, ngày càng bộc lộ rõ sự tinh vi, xảo quyệt và vô cùng thâm độc. Những thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch, phản động đang

Đọc thêm