CẦN KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của Nhân dân, vì đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn là diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại giở trò xuyên tạc, chống phá chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ đoạn của chúng là nhắm tới các buôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền tán phát các thông tin, tài liệu bịa đặt, dựng cảnh người dân ăn mặc rách rưới, nhem nhuốc rồi chụp ảnh, quay video đưa lên mạng xã hội để vu cáo Đảng, Nhà nước ta không chăm lo cho người dân, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh việc lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, dân tộc, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng các tiện ích của Internet và mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị riêng cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức quốc tế vào công việc nội bộ của Việt Nam…

Có thể thấy, những chiêu trò chống phá chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc không có gì mới nhưng luôn được các thế lực thù địch với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam triệt để lợi dụng, thường xuyên sử dụng bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng mục đích không thay đổi, hậu quả khó lường. Với tinh thần cảnh giác của người dân, cùng với các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết của lực lượng chức năng, thời gian qua chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu, hành động nguy hiểm, nhưng các thế lực thù địch vẫn không dễ từ bỏ mục đích, chúng vẫn luôn tìm mọi cách phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn trên, chúng ta cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, chính sách về công tác tôn giáo nói riêng. Đồng thời, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh, nhận diện, vạch mặt những kẻ có mưu đồ đen tối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân, ý thức, trách nhiệm cộng đồng, tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chống mọi biểu hiện tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, ly khai,… coi đó là yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, hằng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục phối hợp tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết dân tộc để kịp thời động viên các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt những công tác này, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Đây sẽ là bức tường vững chắc để ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của  Nhân dân ta.

(BVTH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.