PHÚ YÊN: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC GẮN VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là thông qua việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông qua việc học và làm theo gương Bác ngày càng có sự hưởng ứng hết sức tích cực, tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là những khâu đột phá về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh những việc lớn mang tính định hướng, thể hiện tư duy dài hạn, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn những việc khó, tồn tại, điểm nghẽn từ nhiều năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị theo ba nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về nêu gương được triển khai sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo một số nội dung về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tổ chức Hội nghị chuyên đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện chủ trương phân công cấp ủy cấp trên trực tiếp tham dự sinh hoạt các chi, đảng bộ cơ sở…; đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, chi hội, cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì hiệu quả, như: Thành ủy Tuy Hòa với mô hình “Đoạn đường, hẻm phố, khu dân cư tự quản” giai đoạn 2021 – 2025  đã hình thành nhiều tuyến đường kiểu mẫu như “Tuyến đường không rác, không lấn chiếm lòng, lề đường”, “Tuyến đường an toàn giao thông”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến đường trật tự văn minh đô thị”, “Trồng hoa lấn rác”, “Con đường hoa”, mô hình “Sắc cờ quê hương”. Tỉnh đoàn với mô hình “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện”, “Nồi cháo nhân ái”, “Đội thanh niên tình nguyện tiếp sức người bệnh”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp với mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Ngành Công an với mô hình: “Cấp phát căn cước công dân tận nhà cho người già, người tàn tật”, “Giờ thứ 9 không lương”. Bộ đội Biên phòng tỉnh với các mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh với mô hình “Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng chương trình phát thành, truyền hình”. Huyện Sơn Hòa với các mô hình “Kết nghĩa chi hội người kinh với chi hội người dân tộc thiểu số”. Báo Phú Yên với mô hình “Xây dựng mô hình Hũ gạo cho người khó”… tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”; thành lập 33 Tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh (đến nay, đã hoàn thành và bàn giao 1.100 căn nhà ở). Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh triển khai công trình “1.000 địa chỉ tiếp bước cho em tới trường”, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường (đến nay đã nhận “đỡ đầu” cho 3.009 em học sinh)….

Tăng cường nêu gương, đẩy mạnh tuyên truyền

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác tiếp và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc và có nhiều chuyển biến tích cực.. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ban hành Chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh, lựa chọn tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa tổ chức Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng tin, bài phong phú, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên mục xây dựng Đảng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hội Văn học Nghệ thuật thường xuyên động viên văn nghệ sỹ, các chi hội chuyên ngành sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, truyền đạt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phương pháp công tác cho cán bộ, đảng viên.

Những kết quả quan trọng

Có thể khảng định việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến nhận thức thành hành động thực tiễn trong tu dưỡng đạo đức cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy ý chí phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Từ những việc làm thiết thực và phong phú trong học tập và làm theo Bác, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi được nâng cao; bộ mặt đô thị, nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện tích cực thông qua những việc làm, mô hình cụ thể theo gương Bác. Qua đó không chỉ giáo dục, tuyên truyền giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm và khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đã và đang tăng cường chống phá, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng, những thành quả của cách mạng Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên cần hiểu và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

(NVS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *