TÍNH CHÍNH DANH, HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA ĐẢNG LÀ KHÔNG THỂ CHỐI BỎ!

Thời gian qua, một trong những mục tiêu mà các thế lực thù địch, phần từ cơ hội luôn hướng tới là hạ thấp, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thay đổi chế độ ở nước ta. Trong đó, các thủ đoạn mà chúng thường xuyên sử dụng là đả kích tính chính danh của Đảng, đồng thời cổ xúy tư tưởng đa nguyên đa đảng, kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp, xuyên tạc bộ máy chính trị ở Việt Nam đã lộng quyền, tha hóa quyền lực, kích động thực hiện cách mạng màu… Theo chúng, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền lực độc tôn, không chịu sự giám sát của bất cứ đảng phái chính trị đối lập nào khác thì việc “tha hóa” ngay trong nội bộ Đảng đương nhiên sẽ không vấp phải sự phản ứng của bất kỳ tổ chức nào khác, từ đó dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực, làm trì trệ đất nước, gấy khó khăn cho đời sống nhân dân… Có thể thấy, đây là chiêu đánh tráo khái niệm, đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, gây chia rẽ Đảng với nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tuy nhiên, ánh sáng sự thật thì không bao giờ có thể bị che lấp!

Sự thật là, qua 94 mùa Xuân đồng hành cùng dân tộc, trong mọi giai đoạn cách mạng, thì nguyên tắc bất di, bất dịch của Đảng là: “Không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Thực tiễn cách mạng cho thấy, mọi chủ trương, chính sách và hành động của Đảng kể từ khi ra đời cho đến nay đều hướng đến mục tiêu cao nhất là lợi ích của dân tộc và nhân dân. Chính vì mục tiêu tối thượng đó, mà suốt gần một thế kỉ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có sức sống mạnh mẽ trong lòng dân tộc và nhân dân; là chính đảng duy nhất cầm quyền được lịch sử lựa chọn, được nhân dân tin tưởng, trao gửi trọng trách bằng hiến định và được khẳng định bằng năng lực, hiệu quả lãnh đạo. Tính chính danh, hợp hiến, hợp pháp của Đảng là không thể chối bỏ! Từ Hiến pháp đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đều khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Và để giữ gìn sự liêm chính của chính thể, sự trong sạch của bộ máy công quyền, những năm qua, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết “nhốt” quyền lực trong lồng cơ chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Điều đó cho thấy, từ những khó khăn phát sinh của thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trưởng thành và đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo; chủ động, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình; kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề đặt ra; thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh. Kịp thời phát hiện và có chủ trương, biện pháp phù hợp kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của Đảng càng được khẳng định.

Điều đó đã chứng tỏ không có một tổ chức chính trị nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta sẽ mãi mãi được nhân dân tin cậy, thừa nhận là người lãnh đạo chân chính, duy nhất của dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, những luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ xúy tư tưởng đa nguyên đa đảng, hòng tiến tới thay đổi chế độ ở nước ta chỉ càng làm lộ rõ bản chất xấu xa của chúng mà thôi! Chúng ta cần hết sức cảnh giác để vạch trần, đấu tranh với các thủ đoạn đó!

H.X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *