Không để các vụ án hình sự bị hướng lái “chính trị hóa”

Khởi tố và xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội các vụ án hình sự là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội (KT-XH) phát triển và hội nhập, có nhiều tác động của mặt trái kinh tế thị trường, việc xử lý các vụ án hình sự là điều bình thường. Thế nhưng vừa qua,

Đọc thêm