Ngọn nguồn của “con dốc” tha hóa quyền lực (Bài 3)

Sự tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên không còn là nguy cơ mà đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất trên hành trình xây dựng, hoàn thiện thể chế chính trị và bộ máy công quyền ở nước ta. Nhưng sự tha hóa quyền lực không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó là tích hợp của nhiều nguyên nhân rất cần phải “mổ xẻ”, bóc tách ở nhiều khía cạnh, góc độ, phương diện. Thiếu

Đọc thêm