Đừng dễ dãi với đối tác… ảo

Công nghệ thông tin bị kẻ xấu lợi dụng vào mục đích trục lợi, chuyện rất cũ nhưng danh sách nạn nhân mới vẫn cứ nối dài. Người quen của tôi vừa bị mất sạch hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cũng chỉ vì tin theo hướng dẫn từ một Email mạo danh ngân hàng gửi đến. Chị tin là do vừa nhìn qua, địa chỉ của Mail này rất giống với ngân hàng chị đang có tài khoản. Thủ đoạn lừa đảo quá tinh vi. Tên miền được

Đọc thêm

Luận điệu sai trái về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị…”, đồng thời xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, trong đó “nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045”. Đây là vấn đề lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng được Đảng

Đọc thêm

Kiên quyết bảo vệ “hòn đá tảng” của học thuyết mác-xít về hình thái kinh tế-xã hội

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết, ở việc khẳng định sản xuất vật chất là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển lịch sử xã hội loài người, ở quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, ở mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng

Đọc thêm