VIỆT TÂN LẠI GIỞ TRÒ GÂY NHIỄU LOẠN THÔNG TIN TRƯỚC PHIÊN ĐỐI THOẠI UPR CHU KỲ IV

Vào ngày 7/5/2024, Đoàn Việt Nam sẽ tham dự phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV tại Hội đồng nhân quyền. Không bỏ qua cơ hội ấy, vào ngày 02/5/2024 bè lũ Việt Tân lại tiếp tục kêu gọi biểu tình trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thuỵ Sĩ và ngày 7/5/2024. Thủ đoạn của chúng là tung ra hàng loạt thông tin xuyên tạc trước phiên đối thoại hòng gây nhiễu loạn trên không gian

Đọc thêm

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là sự thật không thể phủ nhận!

Ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tự do tín ngưỡng, tôn giáo là 1 trong 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người nhấn mạnh: “Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo và đồng bào lương, để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: TÍN NGƯỠNG TỰ DO và lương giáo đoàn kết”. Điều này tiếp tục được hiến định trong các bản Hiến pháp và hệ thống pháp

Đọc thêm

PHÚ YÊN: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC GẮN VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là thông qua việc quán triệt, học

Đọc thêm