NHÀ BÁO VÀ CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG TỈNH VỚI CUỘC CHIẾN ĐẨY LÙI THÔNG TIN XẤU ĐỘC, THÙ ĐỊCH

Theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí nước ta hiện nay là chủ động tiến công, kiên quyết và thường xuyên “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tham gia tích cực trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia đấu tranh kịp thời, sắc bén, vạch rõ và góp phần làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng. Báo chí trong tỉnh đã phổ biến, tuyên truyền kịp thời, rộng rãi chủ trương, quan điểm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, gắn với nhận diện và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, tuyên truyền, truyền bá các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Những kết quả quan trọng

Báo Phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đăng tải, phát sóng đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; giới thiệu, biểu dương các gương người tốt, việc tốt trên địa bàn tỉnh đến với đông đảo Nhân dân, giúp định hướng dư luận xã hội, nhất là liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần quan trọng triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó đáng chú ý là các chuyên trang “Theo gương Bác”, “ Phú Yên –  Đất và người”, “Chính trị”, “Kính tế”, “Xã hội”, “Cải cách hành chính”…trên báo Phú Yên và các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay, “Chính trị”, “Kinh tế”, “Xã hội”, “Cải cách hành chính”, “Dân hỏi, Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời”… của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Cùng với việc tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, công tác đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch được các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung xây dựng, đăng, phát hàng trăm chương trình, tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các phần tử cơ hội, thù địch trên các chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Hướng về Biển Đông”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Biên phòng toàn dân”, “Sinh hoạt tư tưởng”, “Chuyện cuối tuần”… của Báo Phú Yên; các chương trình phát thanh, truyền hình chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, “Vì an ninh Tổ Quốc”, “Quốc phòng toàn dân”, “Mỗi tuần một vấn đề”, “Phổ biến, giáo dục pháp luật” của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng ta nhiều lần chỉ rõ, báo chí cách mạng phải làm tốt chức năng tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát hiện, khẳng định và nhân rộng ra toàn xã hội cái hay, cái đẹp, những điển hình, những nhân tố mới; đồng thời, phải tích cực đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quyết tâm đẩy lùi thông tin xấu độc, thù địch

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung chủ yếu là sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta. Thông qua việc thiết lập các website, blog, facebook để tổ chức truyền tải thông tin xấu, độc nhằm phá hoại tư tưởng, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp về chính trị xã hội; làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin xấu, độc, sai sự thật đòi hỏi nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh, với tư cách chủ thể thực thi trách nhiệm đưa tin, khởi tạo, định hướng dư luận, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của Nhân dân trong tỉnh sẽ nhập cuộc tích cực hơn để nhận diện sự thật, lẽ phải, kịp thời và kiên quyết phản bác mạnh mẽ, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị. Nhà báo tỉnh nhà luôn mài sắc ngòi bút thành “vũ khí” sắc bén để đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với những quan điểm sai trái, thù địch. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Muốn phản bác hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, nhà báo cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thể hiện khát khao bảo vệ lẽ phải, chính nghĩa bằng một tinh thần nhiệt huyết, một trí tuệ, tài năng được hun đúc, rèn giũa bền bỉ. Theo lời Bác Hồ dạy, nhà báo cần “nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ”; “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa”; “đi sâu vào quần chúng”; nắm vững chủ trương, chính sách để tuyên truyền đúng và có sức thuyết phục, để vững vàng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

(NVS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *