PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, báo, đài phản động và các đối tượng chống đối trong và ngoài nước sử dụng luận điệu cũ rích xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, bất chấp một thực tế sống động là tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do sử dụng internet ở Việt Nam là trong những điểm sáng so

Đọc thêm

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH TỰ DO NGÔN LUẬN Ở VIỆT NAM

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, báo, đài phản động và các đối tượng chống đối trong và ngoài nước sử dụng luận điệu cũ rích xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận ở Việt Nam, cho rằng Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet, bất chấp một thực tế sống động là tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do sử dụng internet ở Việt Nam là trong những điểm sáng so

Đọc thêm