Phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Làm tốt cả “xây” và “chống” (Tiếp theo và hết)

Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện dân túy nhằm góp phần xây dựng các cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực và uy tín lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục chính trị, tư tưởng phải sâu và ngấm Công tác giáo dục chính trị, định hướng về tư tưởng có ý nghĩa rất quan

Đọc thêm

Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá đất nước: Cần hiểu đúng về quyền dân tộc tự quyết (tiếp theo và hết)

Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc của Việt Nam, cố tình đánh tráo khái niệm nhằm đồng nhất “quyền dân tộc tự quyết” với “quyền dân tộc thiểu số” để chống phá Đảng, Nhà nước cũng như khối đại đoàn kết dân tộc. Thực tế này đòi hỏi mỗi người dân cần nhận thức và thực hành đúng đắn quyền dân tộc tự quyết nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của

Đọc thêm