CÁN BỘ TỐT LÀ CÁN BỘ BIẾT LẮNG NGHE LÒNG DÂN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Muốn biết cán bộ nào tốt, cán bộ nào xấu thì cách tốt nhất là hỏi dân”. Và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm, xác định mỗi cán bộ để trở thành cán bộ tốt phải thực sự là người đầy tớ trung thành của Nhân dân, phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với dân, biết lắng nghe dân. Từ đó, những cán bộ mới được dân tin,

Đọc thêm

NHẬN DIỆN CHÍNH XÁC, KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Nhằm chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động không từ bỏ mưu đồ đen tối nào; trong đó, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc là thủ đoạn rất nguy hiểm. Bởi thế, chúng ta cần nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn phá hoại của chúng để cảnh giác, có giải pháp đấu tranh hiệu quả.   Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ

Đọc thêm

Phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Nhận diện chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện hiện nay (bài 1)

Chủ nghĩa dân túy là những trào lưu tư tưởng, khuynh hướng, thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới và có tác động, ảnh hưởng đến đời sống chính trị-xã hội nước ta. Trên thực tế, “đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”(1). Do vậy, phòng, chống những biểu hiện dân túy trong cán bộ, đảng viên là

Đọc thêm