Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Lợi dụng việc Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam mới đây có thông báo về việc tạm thời ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông của Việt Nam mẫu mới (màu xanh tím than), các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên Internet, mạng xã hội những thông tin, luận điệu suy diễn, xuyên tạc, sai trái nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Những thông tin suy diễn, xuyên tạc, bôi nhọ với dụng ý xấu Ngày 27/7, website

Đọc thêm

Việt Nam không có tự do dân chủ, nhân quyền – luận điệu cần bác bỏ

Đã từ lâu, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” luôn được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nhận rõ bản chất và kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điệu vu cáo, xuyên tạc, làm thất bại mưu đồ nham hiểm, thâm độc của chúng là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác cho đồng bào dân tộc thiểu số trước những luồng gió độc

Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022 với chủ đề Thanh niên nói không với FULRO, Tin lành Đê-ga, Tin lành đấng Christ Tây Nguyên vừa diễn ra tại buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh. Với nhiều hoạt động thiết thực, ngày hội đã góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhận thức được bản chất phản động của các tổ chức này, từ đó nâng cao cảnh giác, không bị dụ dỗ, lôi kéo. Nhiều hoạt

Đọc thêm

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tính khái quát cao, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân tộc, vừa

Đọc thêm