Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc. Đảng ta xác định: Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng,

Đọc thêm

Như thế cũng là tự diễn biến

Ông bạn cùng cơ quan tôi nhận quyết định nghỉ hưu thì đề nghị ngay cơ quan chức năng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú. Thủ tục hoàn thành, ông phấn khởi về sinh hoạt tại chi bộ khu phố. “Như vậy, tôi đã thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ sinh hoạt Đảng, những quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Tôi không để gián đoạn sinh hoạt Đảng dù chỉ một tháng, có nghĩa là liền mạch được thực hiện quyền lợi và

Đọc thêm

Vạch trần thủ đoạn xuyên tạc công cuộc phòng chống tham nhũng

Qua hơn 10 năm, từ ngày Hội nghị Trung ương 5 khóa XI thông qua chủ trương thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng đến nay, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta phát động với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt, quan trọng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thế nhưng, các

Đọc thêm