“Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm lịch sử” – luận điệu sai trái

“Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sai lầm lịch sử” mà một số người thường rêu rao là luận điệu sai trái. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, họ càng tăng cường đưa ra luận điệu này. Chúng ta cần nhận diện, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái đó. Lợi dụng việc Đảng ta công khai, lấy ý kiến nhân dân tham gia, góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII, các thế lực thù địch, phản động

Đọc thêm